Pensioen: Eigen BV of privé beleggen

Pensioen: Eigen BV of privé beleggen

Laat uw adviseur berekenen wat de fiscale consequenties zijn van beleggen in privé of beleggen in de eigen B.V. Deze afweging moet u periodiek zeker blijven maken indien zich beleggingen en overtollige liquiditeiten in de eigen B.V. bevinden.

Bij beleggen in privé blijft de belastingheffing beperkt tot de vermogensrendementsheffing van 1,2% over de gemiddelde waarde van de beleggingen aan het begin en aan het einde van het jaar (box 3).

Gelet op de relatief lage stand van de beursindices zou het bijvoorbeeld aantrekkelijk kunnen zijn in de eigen B.V. aanwezige effecten naar privé te halen. De B.V. realiseert dan wellicht een fiscaal aftrekbaar verlies, terwijl u bij weer aantrekkende koersen in privé een onbelaste koerswinst zult behalen.

Hier geldt echter, dat de fiscale aspecten vrij helder zijn, maar dat de toekomstverwachtingen ten aanzien van beleggen in aandelen helder zijn als koffiedik.

Aflossen vordering op eigen B.V.

Indien u als aandeelhouder met een aanmerkelijk belang een vordering hebt op uw eigen B.V. dan valt deze vordering in box 1. Maar zodra de vordering door uw B.V. wordt afgelost of door u wordt overgedragen aan een derde, dan valt hetgeen u als aflossing of tegenprestatie hebt verkregen voor u in box 3.

In box 3 aan te geven vermogen vormt de grondslag voor de 1,2% vermogensrendementsheffing. De peildata voor deze heffing zijn 1 januari en 31 december van het lopende belastingjaar. Indien uw B.V. tot aflossing op uw vordering wil overgaan, kan het derhalve raadzaam zijn om dit te laten doen na 1 januari 2003.

De verkregen middelen vallen namelijk op de peildata 1.1.2003 dan niet in box 3 voor de vermogensrendementsheffing.

Dividend uit aanmerkelijk belang

Een door de aandeelhoudersvergadering genomen besluit dividend uit te keren leidt in principe al voor de aandeelhouders tot in box 3 belast vermogen. Ook zogeheten “gedeclareerde” dividenden behoren tot de grondslag voor de vermogensrendementsheffing.

Nu het jaar 2002 vrijwel is verstreken, is het dus raadzaam dat uw B.V. – wanneer een dividenduitkering wordt overwogen – aan u in 2002 geen dividend meer uitkeert maar met het dividendbesluit wacht tot na 1 januari 2003.

Hoger salaris en minder dividend?

Vanaf een belastbaar inkomen van circa € 48.000 wordt het salaris dat u als directeur-grootaandeelhouder geniet ongeveer even zwaar belast als dividend: het salaris in box 1 naar een progressief tarief van ten hoogste 52% tegenover het dividend met uiteindelijk 50,9% aan vennootschapsbelasting en 25% dividendbelasting/inkomstenbelasting in box 2 (bij een bruto jaarwinst voor de B.V. van meer dan € 22.689).

Binnen bepaalde marges kunt u als directeur-grootaandeelhouder ervoor kiezen salaris te ontvangen in plaats van dividend.

Het effect van een salarisverhoging kan zijn de verhoging van uw pensioenrechten. U kunt uw salaris echter niet ongelimiteerd verhogen ten einde meer pensioen op te bouwen: het salaris dient wel zakelijk verantwoord te zijn.

Tantième 2002

Uw extra arbeidsinspanningen in 2002 kunnen door uw B.V. met bijvoorbeeld een tantième worden beloond. Als het voor u naar verwachting in 2003 geldende belastingtarief hoger zal uitvallen dan in het jaar 2002 dan behaalt u een belastingvoordeel wanneer het u toekomende tantième nog in 2002 wordt vastgesteld en door u wordt genoten.

Verkoop aanmerkelijk belangaandelen met verlies

Indien u bij de geplande verkoop van uw aanmerkelijk belangaandelen een verlies verwacht te lijden, kan het voordelig zijn de verkoop van de aandelen nog vóór 1 januari 2003 te laten plaatsvinden. Een dergelijk verlies kan verrekend worden met de winsten uit aanmerkelijk belang van de drie voorafgaande jaren en alle toekomstige jaren.

Bij verkoop vóór 1 januari 2003 kan nog verrekend worden met een in 1999 genoten aanmerkelijk belangwinst. Wanneer u eerder geen voordelen uit aanmerkelijk belang hebt genoten, en u na de verkoop van uw aandelen geen aanmerkelijk belang meer hebt, is het verlies uit aanmerkelijk belang getemporiseerd verrekenbaar met inkomen in box 1 en in box 3.

Ook dan is het bijgevolg gunstiger de verkoop nog dit jaar af te ronden.

Aftrekbaarheid van door de B.V. verschuldigde rente

In beginsel kan een BV de rente die zij over haar schulden betaalt in mindering brengen op de winst. Er zijn echter gevallen dat de verschuldigde rente niet (meer) aftrekbaar is.

Het is wenselijk periodiek na te gaan of alle door uw B.V. verschuldigde rente (nog) fiscaal aftrekbaar is.

Gebruikelijk loon

Iedere aandeelhouder met een aanmerkelijk belang die werkzaamheden verricht voor zijn B.V., dient voor zijn arbeid een passende beloning te genieten.

Is het genoten loon lager dan 70% van het gebruikelijk te achten loon, ofwel lager dan € 38.117 ofwel lager dan het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming, dan kan er sprake zijn van een onzakelijk lage arbeidsbeloning.

Dan zal de fiscus overgaan tot de vaststelling van een fictief loon. Over het additioneel vastgestelde (niet ontvangen) loon is de B.V. wel belastingheffing verschuldigd.

Ter vermijding van fictief loon dient u derhalve nog in 2002 na te gaan over er wellicht een verschil is tussen hetgeen feitelijk als loon aan de a.b.-houders is betaald en wat een als een gebruikelijke arbeidsbeloning betaald zou zijn geweest in strikt zakelijke verhoudingen.

Is een terugkeer uit de B.V. wenselijk?

Door de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 is het in meer gevallen dan voorheen aantrekkelijker geworden de door een B.V. gedreven onderneming om te zetten in een eenmanszaak van de aandeelhouder van de B.V. – of in een vennootschap onder firma (VOF) van de aandeelhouders.

De B.V. kan dan worden geliquideerd.

Voor de terugkeer uit de B.V. gelden fiscale faciliteiten zodat er ter zake geen belasting verschuldigd is. Als uw B.V. een kwakkelend bestaan leidt, maar ook onder andere omstandigheden kan de terugkeer naar de eenmanszaak aantrekkelijk zijn. Beoordeel of terugkeer uit de B.V. wenselijk is en of de doorschuif faciliteit kan worden toegepast.

Kapitaalverzekering bij de eigen B.V. bij een verzekeraar onderbrengen?

Sinds 1 januari 2001 wordt het aanhouden van een kapitaalverzekering bij de eigen B.V., waarvoor periodiek premie wordt betaald, aangemerkt als een vorm van het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen B.V.

Dit heeft tot gevolg dat de waarde-aangroei van een dergelijke verzekering vanaf 1 januari 2001 wordt belast in box 1 tegen maximaal 52%. De belastingheffing is te voorkomen door de kapitaalverzekering onder te brengen bij een professionele verzekeraar.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten