papieren tekenen

Sinds 6 april is de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW) van kracht. Deze NOW-regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting (WTV) en heeft tot doel werkgevers in financiële problemen door de uitbraak van COVID-19 te compenseren voor de loonkosten. Houdt de nieuwe NOW-regeling echter ook rekening met pensioenopbouw?

Van WTV naar NOW

Door de economische crisis die na de uitbraak van COVID-19 is ontstaan, hebben veel werkgevers hun werknemers noodgedwongen naar huis moeten sturen. Om de loonkosten te compenseren hebben zij vervolgens Werktijdverkorting (WTV) geprobeerd aan te vragen. De WTV-regeling zorgt er in tijden van overmacht voor dat werknemers tijdelijk een WW-uitkering krijgen. De werkgever vult deze uitkering meestal aan tot het bedrag van het volledige salaris. De pensioenopbouw en pensioenpremie van een werkgever met werktijdverkorting blijft ongewijzigd.

De WTV-regeling is echter niet berekend op de ingrijpende gevolgen van een crisis van deze omvang. COVID-19 treft een groot aantal bedrijven en organisatie tegelijkertijd. Op 17 maart kondigde de regering daarom de nieuwe NOW-maatregel aan. De werking hiervan is op 31 maart bekendgemaakt en de regeling is op 6 april officieel ingegaan. 

Veranderingen in NOW-regeling

De NOW-regeling zorgt ervoor dat bedrijven 90% van de loonkosten van de werknemers vergoed krijgt. De werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor de overige 10%. Door met schattingen te werken, kan het UWV de NOW-aanvragen bovendien heel snel verwerken, waardoor bedrijven al binnen 2-4 weken een voorschot ontvangen.

Vallen pensioenpremies onder de NOW-regeling?

De Pensioenfederatie, Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars hebben de overheid verzocht ook de pensioenpremies in de NOW-regeling op te nemen. Dit is ook gebeurd. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie gaat het UWV uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) van de werkgever maal 1,3. Het UWV maakt dus gebruik van een schatting van 30% voor de opslag voor pensioenpremies, werkgeverspremies en (eventueel) vakantiebijdrages. Het verschilt per sector of deze 30% ook daadwerkelijk voldoende is voor alle premies, maar de pensioenopbouw blijft in elk geval ongewijzigd. De NOW-regeling compenseert zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremies.

Kom ik in aanmerking voor NOW-subsidie?

Bedrijven die in de periode tussen 1 maart en 31 juli 2020 gedurende 3 aaneengesloten kalendermaanden te maken hebben met een acuut omzetverlies van minimaal 20% komen voor de nieuwe NOW-regeling in aanmerking. Een voorwaarde is dat de werkgever in deze periode geen werkgevers ontslaat.

Hoe werkt de NOW-regeling in de praktijk?

Het UWV berekent de subsidie per werknemer op basis van het loon dat in januari 2020 bij de loonaangifte is doorgegeven. Het brutoloon mag maximaal € 9.538 zijn. Dit loon wordt met de factor 1,3 vermenigvuldigd en van dat bedrag wordt 90% vergoed voor een periode van (vooralsnog) 3 maanden (maart, april en mei). Het UWV streeft ernaar 80% van dit voorschot binnen 2 tot 4 weken uit te keren. De werkgever moet de werknemers in de tussentijd het volledige loon blijven uitbetalen.

Op een latere datum zal het UWV de subsidies controleren en corrigeren door de definitieve totale loonsom van maart, april en mei met die van januari te vergelijken. Blijken de lasten lager te zijn geweest, dan wordt dus subsidie gecorrigeerd. Waren de lasten in werkelijkheid hoger, dan is helaas geen extra vergoeding mogelijk.

NOW-subsidie aanvragen

Vanaf 6 april tot 31 mei 2020 kunnen bedrijven via het UWV een NOW-subsidie aanvragen. Het UWV verwacht dat tienduizenden bedrijven hiervan gebruik zullen maken. Bedrijven die voor de afschaffing ervan een WTV-uitkering hebben aangevraagd hoeven niks te doen. Deze WTV-aanvraag wordt automatisch in een NOW-aanvraag omgezet.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld